Αρχική Συμβασιούχοι 200 συμβάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

  200 συμβάσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

  Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής, TΕ Λογιστικής, TΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού), ΠΕ Πληροφορικής, TΕ Νοσηλευτών.

  Η σύμβασεις είναι για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ώρες 09:00 με 13:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη για την ΣΟΧ1/2019, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).