Αρχική Εποχικοί 20 Εργάτες Καθαριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20 Εργάτες Καθαριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Σεπτεμβρίου στην διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Κεντρικό πρωτόκολλο, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ.118 55, Αθήνα, απευθύνοντάς της στο Τμήμα Α Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, υπ’ όψιν κ. Π. Σούντα, τηλ. επικοινωνίας: 210529-
4979.