Αρχική Συμβασιούχοι 18 θέσεις πτυχιούχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

18 θέσεις πτυχιούχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 18 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής του, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών.

2. Να έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, μέχρι τέλους τρέχοντος έτους.

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο ανήκει το Κατάστημα, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής:

  • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία του, καθώς και η δέσμευσή του περί 5ετούς απασχόλησής του στο Κατάστημα του Δήμου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.​​​​

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Μεταπτυχιακός τίτλος.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C2).
3. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά).
4. Προϋπηρεσία στον Τραπεζικό Τομέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  • αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
  • τίτλους σπουδών,
  • βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
  • υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα Απαραίτητα Προσόντα Ι.4.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 24.11.2020 έως και 02.12.2020.

Ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής του στην Τράπεζα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αίτησης. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Συμπληρώστε την Αίτηση εδώ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.