Αρχική Εποχικοί 155 άμεσες προσλήψεις στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

155 άμεσες προσλήψεις στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 155 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 03/10/2017 από 8 π.μ- 2 μ.μ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη κατάθεση η ημερομηνία του Ταχυδρομείου.

 • 1 ΠΕ Χημικός
 • 1 ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • 7 ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
 • 2 TE/ΔΕ Νοσηλευτικής
 • 7 ΔΕ Γραμματείς
 • 5 ΔΕ Οδηγός Φορτηγού αυτοκινήτου
 • 3 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος έργου περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) και φορτωτή
 • 2 ΔΕ Χειριστής Γεωργικού ελκυστήρα στην εκφόρτωση φυλλοχωμάτων
 • 24 ΔΕ Βοηθός χημείου – αναλυτής – δειγματολήπτης
 • 29 ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραλαβή, διαχωρισμό και εναπόθεση – στοιβασία ζαχαρότευτλων.
 • 74 ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραγωγή ζάχαρης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 2552041828 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε ΕΔΩ τη προκήρυξη