Αρχική Εποχικοί 150 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

150 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 150 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Εστίασης – Σίτισης στο τµήµα Επιστασίας – Ιµατισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου που εδρεύει στις Βούτες- Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 6 ΥΕ Β. ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 27 ΥΕ Τραπεζοκόµων
  • 7 ΥΕ Λατζέρηδων/σών
  • 110 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Βούτες – Ηρακλείου, Τ.Κ. 71110 απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κας Νύκταρη Μαρίας και κας Σταρά Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810-542067 και 2810- 392238). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.