ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 150 προσλήψεις υποψήφιων 18 έως 55 ετών, ειδικότητας ΥΕ φυλάκων  για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων σε όλη την χώρα πρόκειται να προχωρήσει ο ΟΣΕ. Οι προσλήψεις, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ που   θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ και οι συμβάσεις θα είναι 18μηνες.

Οι πρσληφθέντες θα πρέπει να μεριμνούν για την φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διάβασης των αμαξοστοιχιών από αυτές, σύμφωνα με ειδική προς τούτο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ θα προβλέπεται και η Φύλαξη Σταθμών και Εγκαταστάσεων. Δηλαδή, οι προσληφθέντες θα πρέπει να ελέγχουν, να επιτηρούν και να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στο φυλακτικό του σημείο με σκοπό την αποτροπή πράξεων βανδαλισμού, κλοπής, καταστροφής περίφραξης, βάψιμο και ρύπανση στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

Τα στάδια της προκήρυξης

Τα στάδια που θα ακολουθήσουν είναι η προετοιμασία της προκήρυξης από τον ΟΣΕ, το “πράσινο φως” από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποίηση της προκήρυξης. Θα οριστεί προθεσμία υποβολής δέκα ημερών κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εκδίδονται τα προσωρινά αποτελέσματα, κατατίθενται ενστάσεις, εξετάζονται και στη τελική φάση εκδίδονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Ταβάνι τα 55 έτη

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Τα προσόντα για φύλαξη

Για τη φύλαξη απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα: • Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στην αντίστοιχη βαθμίδα σε περίπτωση αλλοδαπού. • Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή.

Σε περίπτωση υποψηφίου χωρίς ελληνική ιθαγένεια, η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή, αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Επιπέδου Γ΄.  Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στον τομέα της φύλαξης εγκαταστάσεων απαιτείται εμπειρία ενός (1) έτους στον τομέα φύλαξης εγκαταστάσεων. Προαιρετικά μπορεί να υφίσταται και άδεια security.