Αρχική Εποχικοί 15 θέσεις στο Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου

15 θέσεις στο Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη συνολικού αριθµού δεκαπέντε (15) ατόµων: Α. δεκατεσσάρων (14) κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 -Εργατών Καθαριότητας και Β. ενός(1) ατόµου κατηγορίας ∆Ε 28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών στο Τµήµα Περιβάλλοντος για την πυρασφάλεια του ∆ήµου: 

  • 14 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή µόνο στην έδρα του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα Καµένα Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 -Καµένα Βούρλα- τηλ. επικοινωνίας : 22353-50026),κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.