Αρχική Εποχικοί 15 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

15 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων θα προχωρήσει ο Δήμος Πειραιά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη, ενώ οι ειδικότητες θα αφορούν 2 ΔΕ Δενδροκηπουρούς, 8 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου και 5 ΥΕ Καθαριστές.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Βορρεάκου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022566, 250), από 17-12-2018 έως και 27-12-2018.