Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Προϋπολογισμός 2024: 6,55 δισ.€ στην Παιδεία και οι δράσεις ανά βαθμίδα

Προϋπολογισμός 2024: 6,55 δισ.€ στην Παιδεία και οι δράσεις ανά βαθμίδα

Στο κείμενο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, υπάρχουν αναφορές στις δράσεις για την Παιδεία που προγραμματίζονται

Το συνολικό ποσό των 6.547.630.000 € προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2024 για το Υπουργείο Παιδείας. Από το ποσό αυτό, τα 5.452.630.000 € θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και 1.095.000.000€ από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κ.Χατζηδάκη, από τα 600 εκατ. ευρώ των προσδοκώμενων πρόσθετων εσόδων από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα 400 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δαπάνες Υγείας και τα 200 εκατ. ευρώ σε πρόσθετες δαπάνες για την Παιδεία.

Παράλληλα, στο κείμενο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, υπάρχουν αναφορές στις δράσεις για την Παιδεία που προγραμματίζονται. Αναλυτικά:

«Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος: Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, θα προσφέρουν την εμπειρία μάθησης και διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενίσχυση της συμπερίληψης και εμπέδωση ενός σχολείου που σέβεται όλους τους μαθητές τοποθετώντας τους στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιλογή νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΝΠΣ) θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βέλτιστη εφαρμογή τους σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της χώρας, ενώ η ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές θα επιτρέψει έγκαιρα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν την καθολική εφαρμογή τους.  Η επιλογή νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό ώστε να αυξηθούν τα μαθησιακά οφέλη για τους μαθητές και να μπορούν να γίνουν έγκαιρα και στοχευμένα όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες, με στόχο να αναδειχθούν τα ταλέντα, οι δεξιότητες, οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, αλλά και να αναπτυχθούν διανοητικά και ψυχοσωματικά, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους πολίτες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Ελάττωση της σχολικής διαρροής, ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές, σύγχρονα εργαλεία μάθησης, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Νέα Στελέχη Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο, αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην πιλοτική εφαρμογή των ΝΠΣ η οποία θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και οι οποίοι επιμορφώθηκαν σχετικά με το θέμα κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν καταλλήλως ώστε κατά την καθολική εφαρμογή των ΝΠΣ οι μαθητές να αποκομίσουν τα μέγιστα μαθησιακά οφέλη. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης που θα έχουν στην αρμοδιότητά τους την παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς το εκπαιδευτικό/ διδακτικό/ παιδαγωγικό μέρος.

«Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), με στόχο ένα αυτόνομο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πανεπιστήμιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ανάπτυξης της χώρας.  Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και την παραγωγική δραστηριότητα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Απόφοιτοι υψηλής εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης με σύγχρονες δεξιότητες, ερευνητική παραγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στην αναδιοργάνωση της ερευνητικής δραστηριότητας, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στη μεταφορά της τεχνολογίας, στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης και δικτύωσης των πανεπιστημίων, στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής και υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση, στην αναβάθμιση του συστήματος διακυβέρνησης των ΑΕΙ, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότιμη πρόσβαση και στη διά βίου μάθηση. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διεθνοποίηση,  δημιουργία γραφείων διασύνδεσης με αγορά εργασίας, κέντρα εκπαιδευτικής αριστείας. Δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών  αξιολόγησης των ΑΕΙ, μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας, υποτροφίες φοιτητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποτροφίες για ερευνητές και μεταδιδάκτορες. Δράσεις που αφορούν κέντρα ερευνητικής αριστείας, καθηγητές-ερευνητές, βιομηχανικά διδακτορικά, υποστήριξη προγραμμάτων βασικής έρευνας, ψηφιακής αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών των ΑΕΙ μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚΔΒΜ) είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, των δράσεων και των   198 προγραμμάτων στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της νεολαίας, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με κύριο σκοπό τη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με σύγχρονα προσόντα, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, την καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών του συνόλου των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Ενίσχυση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους νέους μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, με στόχο την παροχή αξιόπιστων ευκαιριών άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Απόφοιτοι που έχουν αποκτήσει σύγχρονες δεξιότητες μέσω επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου και οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αύξηση κατά 6% του ποσοστού των μαθητών που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αύξηση κατά 14% των καταρτιζομένων/ μαθητευομένων που φοιτούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση, με έτος αναφοράς το 2019. Βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην επιμόρφωση των συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί/ στελέχη/ διοικητικό προσωπικό), στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, στην ένταξη νέων οδηγών κατάρτισης, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συμβουλευτική διδασκαλία, στην ίδρυση νέων δομών και επέκταση υφιστάμενων [(Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)/ Θεματικά και Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ)]. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, στην εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στην αξιολόγηση δομών και συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση, στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην ενημέρωση των νέων για πολιτικές και δράσεις για τη νεολαία

«Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και αφετέρου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής και των ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Προώθηση της γνώσης και ευαισθητοποίηση σε σχέση με την Ελληνική επιστημονική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή της σε παγκόσμιο επίπεδο. Προώθηση δίγλωσσων σχολείων με κύριες γλώσσες την Ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, μέσω της εκπόνησης σχετικών προγραμμάτων σπουδών. Ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της εμπειρίας της Ελληνικής ομογένειας και αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτισμικών ανταλλαγών. Υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και την έρευνα για την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενίσχυση της διαδικασίας ελληνομάθειας.   Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών του εξωτερικού στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, στην ενημέρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, στη σύνταξη σχεδίου δράσης, στην ενημέρωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών από το ΚΕΓ, στην εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές και τους οικείους Ελληνικούς φορείς, καθώς και στην τρίμηνη ανασκόπηση της πορείας των δραστηριοτήτων

«Θρησκευτική Εκπαίδευση»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος Οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του Κράτους, μέσω της αναβάθμισης των εκκλησιαστικών σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025, της ίδρυσης Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και του εξορθολογισμού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Αναβάθμιση των εκκλησιαστικών σχολείων στην κατεύθυνση των ισχυουσών ρυθμίσεων για τα πρότυπα σχολεία, ίδρυση ΣΜΥΚ (μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτική δομή διετούς διάρκειας) με αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν να διοριστούν εφημέριοι.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Επιλογή διευθυντών αυξημένων προσόντων. Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 κατόπιν εξετάσεων. Εκπαίδευση διετούς διάρκειας για υποψήφιους κληρικούς.   Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία εκκλησιαστικής ειδίκευσης, με τη διοργάνωση ομίλων εικονογραφίας, βυζαντινής μουσικής και φυσικής αγωγής καθώς και η δράση διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.

 «Σχολικός/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός»

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος Εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, της φυσικής αγωγής, της αθλητικής παιδείας και της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας, την καλλιέργεια της φυσικής αγωγής των Ελλήνων και τη διαμόρφωση θετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Περαιτέρω εξοικονόμηση δαπανών στους σχολικούς αγώνες με καλύτερη διοικητική στήριξη σε περιφερειακό επίπεδο. Αύξηση συμμετοχής των μαθητών και φοιτητών σε αθλητικές δράσεις.

Επιμέρους στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes) Βελτίωση της υγείας, καλλιέργεια της φυσικής αγωγής των Ελλήνων και διαμόρφωση θετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Καθολική εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξοικείωση με το υγρό στοιχείο. Διεξαγωγή των πανελλήνιων σχολικών αγώνων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Ελλάδας και Κύπρου στα ολυμπιακά αθλήματα, διεξαγωγή ενδοσχολικών και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και διεξαγωγή πανελλήνιων φοιτητικών πρωταθλημάτων και αθλητικών δράσεων (2 πανελλήνια πρωταθλήματα ομαδικών και 3 ατομικών αθλημάτων).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Η διδασκαλία του μαθήματος κολύμβησης σε 1.359 σχολικές μονάδες και σε 32.000 μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Επικράτεια (περίπου 7.000 μαθητές/τριες φοιτούν στις 300 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής). Η συμμετοχή περίπου 63 χιλ. μαθητών/τριών σε σχολικά πρωταθλήματα, 100 χιλ. μαθητών/τριών σε αθλοπαιδιές και 25 χιλ. μαθητών/ τριών σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αθλητικών διδακτικών επισκέψεων.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία από καθηγητές φυσικής αγωγής των κανόνων, των μέτρων ασφάλειας, της υγιεινής, της εξοικείωσης, της επίπλευσης και των αναπνοών στο υδάτινο στοιχείο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δράση για την παρακολούθηση της διάκρισης των μαθητών/τριών στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, η οποία μοριοδοτεί την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και η εκπροσώπηση φοιτητών/τριων – αθλητών/τριών σε διεθνείς διοργανώσεις κατόπιν επιλογής τους μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δράσεις και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα.

 

Προϋπολογισμός

Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε ακόμη:

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες που σχολάνε οι μαθητές

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες που σχολάνε οι μαθητές, τι...

Η Γερμανία ετοιμάζει νοσοκομεία για στρατιωτική σύρραξη

Η Γερμανία ετοιμάζει νοσοκομεία για στρατιωτική σύρραξη, ο Γερμανός υπουργός...

Ενημερωτικό Δελτίο

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες που σχολάνε οι μαθητές

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες που σχολάνε οι μαθητές, τι θα ισχύει από τη νέα σχολική χρονιά Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών από τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία τη...

«Ξάφρισαν» όλη την τάξη σε σχολική εκδρομή στην Ρώμη

«Ξάφρισαν» όλη την τάξη σε σχολική εκδρομή στην Ρώμη, θύμα κλοπής έπεσαν οι περίπου 80 μαθητές από το Ηράκλειο Τέλος καλό, όλα καλά για τους...

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το άρθρο 16 χρειάζεται να αλλάξει συνολικά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το άρθρο 16 χρειάζεται να αλλάξει συνολικά Τη σημασία της αναθεώρησης του άρθρου 16 προκειμένου να γίνει μοχλός για την κοινωνική κινητικότητα στη...

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένας κατώτατος μισθός «φεύγει» για την εκπαίδευση των παιδιών

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένας κατώτατος μισθός «φεύγει» για την εκπαίδευση των παιδιών Τουλάχιστον έναν κατώτατο μισθό «θυσιάζει» στο ...βωμό της εκπαίδευσης το 30% των εργαζομένων. Αυτό μαρτυρά αναλυτική...