Αρχική Εποχικοί 14 Tεχνικοί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

14 Tεχνικοί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ΔΕ Τεχνικών Δομής Α/Φ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι 5 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., / Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού., Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (τηλ.επικοινωνίας: 2262-0-
52030) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ.