Καθορισμός των ΚΑΠ δήμων και Περιφερειών του 2023 (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών του 2023.

Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 2023, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 2.084.300.000,00 €.

Από αυτό:

1. Πόσο ύψους 1.875.100.000,00€, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 1.499.150.000,00€, κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της

ΚΕΔΕ αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες των Δήμων και για:

– Τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,

– τη μισθοδοσία των κατατασσόμενων σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμενων ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007,

– τη μισθοδοσία του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 του ν. 3852/2010,

– τη μισθοδοσία του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

– τη μισθοδοσία των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε Δήμους από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

– τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΑΣΕΠ 475) και 4Κ/07 (ΑΣΕΠ 218) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

– τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού τωντέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1- 1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δαπάνες οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και

– την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 3852/2010.

β) Ποσό ύψους 19.000.000,00€, ανάλογου των εσόδων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.

γ) Ποσό ύψους 27.681.000,00€, κατανέμεται σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

δ) Ποσό ύψους τουλάχιστον 140.050.000,00€, κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, βάσει δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

ε) Ποσό ύψους 5.000.000,00€ κατανέμεται στους Δήμους της χώρας για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

στ) Ποσό έως 184.219.000,00€, διατίθεται για την κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

2. Ποσό ύψους 190.000.000,00€, αφορά στην κάλυψη επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

α) Ποσό 140.740.000,00€ κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η κατανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα τα κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 5% ανά Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 2013.

β) Ποσό έως 49.260.000,00€ διατίθεται σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που αφορούν στην πυροπροστασία, στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

3. Ποσό ύψους 19.200.000,00€ διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως εξής:

α) Ποσό 6.200.000,00€ διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Κ.Ε.Δ.Ε., ήτοι ποσοστό 2,97‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

β) Ποσό 9.000.000,00€, διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Π.Ε.Δ., ήτοι ποσοστό 4,32‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

γ) Ποσό ύψους 4.000.000,00€ διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ήτοι ποσοστό 1,92‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Β. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, στον ΑΛΕ 2310401001 «Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού» έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 161.390.000,00€ που αφορά στην ενίσχυση

των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 5047/2023

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας {ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 147),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66),

δ) του ν. 3985/2011 (Α’ 151) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής»,

ε) του ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152),

στ) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226),

ζ) του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α’ 40),

η) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (Α’ 222), 71352 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6368/07.11.2023

θ) του ν. 4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)” μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις» (Α’ 206),

ι) του ν. 4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2011” και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” και των Υπουργείων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ια) της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),ιβ) του π.δ. 170/2014 «Μεταφορά Πιστώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 266),

ιγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 {Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

ιε) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

3. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/114/12.10.2023 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, όπως αυτή

διατυπώθηκε στην απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της και απεστάλθηκε με το υπ’ αρ. 57/20.01.2014 έγγραφό της.

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΑΛΕ 2310480004, 2310480005, 2310480006 του ειδικού φορέα 1007-206 του προϋπολογισμού έτους 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 των ΟΤΑ δευτέρου βαθμού.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών έτους 2023, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 703.700.000,00€,

Από αυτό:

1. Ποσό ύψους 632.700.000,00€, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών και κατανέμεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ως εξής:

α) ποσό 96.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες,

β) ποσό ύψους 294.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους και

γ) ποσό 242.700.000,00€ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, την κάλυψη δαπανών του προγράμματος δακοκτονίας καθώς και την κάλυψη λοιπών δράσεων των Περιφερειών.

2. Ποσό ύψους 70.000.000,00€ αφορά στην κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες.

3. Ποσό 1.000.000,00€, διατίθεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της, ήτοι ποσοστό 1,42‰.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες