Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΠΕΣΥ Αττικής (ημερήσια διάταξη)

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΠΕΣΥ Αττικής (ημερήσια διάταξη)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 25-10-2023 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://appurl.io/47rg-AXr_x

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://appurl.io/09eZCiuByK

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό τριάντα εννέα (39) υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία -σύμφωνα με το  άρθρο 176  παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010- δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2381/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Τροποποίησητων υπ’αριθμ. 198/2023 & 199/2023 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2380/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του 2023 (από Ιούλιο 2023 έως και Σεπτέμβριο 2023).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκρισηπρακτικού 47/2023 σχετικά με τις τροποποιήσεις των με α/α 16, 21, 23, 24, 30, 60, 81, 84, 85, 86, 96, 159, 178 δρομολογίων και των αντίστοιχων συμβάσεων αυτών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 72/2023, 73/2023 και 74/2023 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. περί τροποποίησης και άρσης κατάργησης δρομολογίων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. 2ηΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023», όπως ισχύει, ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης των ΚΑΕ 1713 – 1723 – 1725.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Τροποποίηση, κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, της υπ’ αριθμ.123/2022 Σύμβασης «για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος», ως προς το χρόνο ισχύος αυτής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης περί επιβολής ποινικής ρήτρας, για την καθυστέρηση της 1ηςεπανάληψης των εργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’αριθμ. 8/2023 σύμβασης για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Ανατολικής Αττικής(Π.Ε.Α.Α.)για τα έτη 2023-2024».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Α)Έγκρισητου Πρακτικού 4/2023 της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων για θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΠΕΚΤΑ)Περιφέρειας Αττικής και Β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2022 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία«ARGOS SECURITY AE» περί την «Ετήσια παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18,Αθήνα όπου στεγάζονται τα γραφεία Δνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΕΚΤΑ της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Συγκρότησητριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-03/22: «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2023-2025)», αναδόχου ένωση εταιρειών «D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αιγάλεω, Αχαρνών, Ηρακλείου, Γαλατσίου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά και Περιστερίου για το υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή Πρότυπων μη σηματοδοτούμενων Διαβάσεων σε επιλεγμένα Σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους οδικούς Άξονες» προϋπολογισμού 6.999.378,40€, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (CULICIDAE) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2026», συνολικού προϋπολογισμού 370.300,00 €.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων του σχεδίου της3ηςτροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

 1. Εκ νέου έγκριση των όρων της 2ηςτροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για τη μελέτη: «Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1οΛύκειο, στο 2οΔημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) «Για τη σύνταξη μελετών και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.ΕΝ., για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από την πυρκαγιά της 23ης/07/2018», προϋπολογισμού 2.424.674,50 € (με Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων της 2ηςτροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 298/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά στην έγκριση τηςσύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΤΑΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

 1. Έγκριση παράτασης της 2ηςτμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.3, Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 & Α.Τ.7 του Τιμολογίου και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», Παρόχου Κ/ΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Εξουσιοδότηση Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε. 9729.07.012.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Εξουσιοδότηση Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης 1.584.244,35 € (με Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε 9789.07.00501.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023.

(Εισηγητήςο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκρισηλήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για το έργο «ΑΔΜΗΕ- ΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ- Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», από την «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

(Εισηγητήςο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις 

 

Διαβάστε ακόμη:

Η Εφορία ψάχνει να βρει τους φορολογούμενους εκείνους ώστε να τους επιστρέψει 241 εκατομμύρια

Η Εφορία ψάχνει να βρει τους φορολογούμενους εκείνους ώστε...

Στέφανος Κασσελάκης: Θα μείνω στη χώρα και στο κόμμα 1.000% – Θα γίνω πρωθυπουργός

Στέφανος Κασσελάκης: Θα μείνω στη χώρα και στο κόμμα...

Με βάση το μέσο μισθό της περιόδου απασχόλησης θα υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας

Με βάση το μέσο μισθό της περιόδου απασχόλησης θα...

Β. Σπανάκης: Για μας η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πρώτη προτεραιότητα

Β. Σπανάκης: Για μας η υγεία και η ασφάλεια...

Ενημερωτικό Δελτίο

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς: Συνελήφθησαν υπάλληλοι για παράνομες μεταβιβάσεις οχημάτων

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς: Συνελήφθησαν υπάλληλοι για παράνομες μεταβιβάσεις οχημάτων Έφοδο στα γραφεία της Υπηρεσίας Μεταφορών – Συγκοινωνιών, που στεγάζονται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς πραγματοποίησαν το...

Με εντολή Χαρδαλιά ξηλώθηκαν οι αφίσες Κασσελάκη για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Με εντολή Χαρδαλιά ξηλώθηκαν οι αφίσες Κασσελάκη για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Η Περιφέρεια Αττικής, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4954/2022 – ΦΕΚ 136Α’), προχώρησε...

Εργαζόμενοι νοσοκομείου Σάμου: Να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία

Εργαζόμενοι νοσοκομείου Σάμου: Να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν από κοινού ο Σύλλογος Εργαζομένων και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Σάμου,...

ΣΔΙΤ απορριμμάτων: Στα 4,2 εκατ. ευρώ η οφειλή κάποιων δήμων της Πελοποννήσου

ΣΔΙΤ απορριμμάτων: Στα 4,2 εκατ. ευρώ η οφειλή κάποιων δήμων της Πελοποννήσου  Κάποιοι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το 2023, χρωστούν για τη συμμετοχή τους στο...