Αρχική Υπουργεία 135 ελεγκτές στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

135 ελεγκτές στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 135 ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος.

Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και της εμπειρίας τους. Η ανωτέρω Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας και συμπεριφορά, καθώς και η εμπειρία τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του ν.1256/1982 (Α’56), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων ενστόλων, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.

Κατανομή Θέσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
 
Κλάδος Αριθμός Θέσεων Ειδίκευση
Εφοριακών (40 θέσεις) Είκοσι πέντε (25) Έλεγχος φυσικών προσώπων
Δέκα (10) Έλεγχος επιχειρήσεων
Πέντε (05) Έλεγχος κεφαλαίου
Τελωνειακών Δεκαπέντε (15)  
Πληροφορικής Δύο (2)  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
 
Κλάδος Αριθμός Θέσεων Ειδίκευση
Εφοριακών (20 θέσεις) Δέκα (10) Έλεγχος φυσικών προσώπων
Πέντε(05) Έλεγχος επιχειρήσεων
Πέντε(05) Έλεγχος κεφαλαίου
Τελωνειακών Πέντε(05)  
Πληροφορικής Τρεις (03)  

Για τις υπόλοιπες πενήντα (50) θέσεις δύνανται να υποβάλλουν αίτηση οι κατωτέρω:

• κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών

• κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών

• κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

• κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών

• κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

• Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

• Ένστολοι