Αρχική Εποχικοί 12 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνων

12 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ň͉ʏ ʁɠʁЏĉӔщJϠЁͅЉӔnjɏ HǍٍ (EUROKINISSI / ˕ĉ`Ӊّǩ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 

12 ΥΕ Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικούΤµήµα Γ΄ υπόψη κ. Γεωργίου Παπαλεξίου ή κ. Ιωάννη Γκότση (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689058 και 210 3689145, αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.