Αρχική ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

11Κ/2021: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62/25-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4765/2021υποβλήθηκαν συνολικά 920 αιτήσεις.