Αρχική Εποχικοί 11 Oδηγοί στην Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

11 Oδηγοί στην Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ΔΕ Οδηγών Οχημάτων (με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,έως τις 13 Σεπτεμβρίου, στην διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπικού-
Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη ή Μ. Τριανταφυλλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 966661 ή 2310 – 966762).
Μπορούν επίσης να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54635 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Θ.Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310-966664, 2310-966665).