Αρχική Εποχικοί 10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Σεπτέμβριο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 22-9-2017 έως 30-09-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

10 Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
  3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .  Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08-09-2017 έως 15 -09- 2017.