Αρχική Εποχικοί 10 νέες θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

10 νέες θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΚΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των
προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει :

I. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο
ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει
στις 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και
την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : [email protected] μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 10 Μαΐου 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.00 έως και τις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση
την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τoυ στο ΚΕΘΕΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ