Αρχική Υπουργεία Τροπολογία για 18μηνες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς

Τροπολογία για 18μηνες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 18 μηνών, για την κάλυψη των αναγκών σε καθαριότητα και φύλαξη, δίνει σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς και ανεξάρτητες αρχές, τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τον HELLAS SAT.
Για τις προσλήψεις δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής αλλά προκήρυξη από τον οικείο φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Μάλιστα, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με non paper που εξέδωσε δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την επίμαχη τροπολογία για τους συμβασιούχους καθαριότητας και φύλαξης υπουργείων, εποπτευόμενων φορέων και ανεξάρτητων αρχών.

Όπως τονίζει με την τροπολογία «επιλύθηκε το ζήτημα της μη καταβολής δεδουλευμένων στο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης που υπηρετούσε βάσει συμβάσεων, που είχαν παραταθεί, σε Υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς και ανεξάρτητες αρχές». Και προσθέτει:  «Παράλληλα, με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που εκδίδουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού, να μπορούν να απασχολούν το προσωπικό που υπηρετούσε στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά την 30.6.2017, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ μηνών (αντί οκτώ), απαλλάσσοντας τους φορείς και το ΑΣΕΠ από ένα επαναλαμβανόμενο γραφειοκρατικό και δημοσιονομικό κόστος.  Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 15.5.2018, προβλέπεται ως έκτακτο μέτρο η απασχόληση του προσωπικού που υπηρετούσε στους ανωτέρω φορείς στις 30.6.2017, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, αλλά και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», καταλήγει το υπουργείο.

 

Τι προβλέπει η τροπολογία

Ειδικότερα, στην τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδκοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών χωρίς εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.

Προς τούτο, εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία έχει το οριζόμενο περιεχόμενο και δημοσιεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (ιστοσελίδα αρμόδιου φορέα, εφημερίδες κ.λπ.).

Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με κ.υ.α., τοον απαιτούμενων προσόντων, των πρόσθετων κριτηρίων πρόσληψης και του τρόπου βαθμολόγησης, καθο’)ς και για τη ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ζητημάτων (προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά κ.λπ.).

Καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους, αξιολόγησης αυτών από τον αρμόδιο φορέα, υποβολής ενστάσεων, πρόσληψης του προσο^πικού κ.λπ.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άμεσα από τους οικείους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόληση τους έο)ς την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Παρέχεται η δυνατότητα στους προαναφερόμενους φορείς (Υπουργεία, εποπτευόμενοι από αυτά φορείς και Ανεξάρτητες Αρχές), να απασχολούν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, το προσωπικό που υπηρετούσε στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά την 30-6-2017 έως την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 15-5-2018. εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος (προάσπιση της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), σε περίπτωση που εκδώσουν προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι την 31-1 -2018.

Η κατά τα ανωτέρω απασχόληση προσο)πικού δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων και διάρκειας αυτών πέραν των 24 μηνών) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

Ορίζεται, επίσης, ότι οι προαναφερόμενοι φορείς, οι οποίοι για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, απασχόλησαν από την 30-6-2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, προκειμένου να καλύψουν επείγουσες ανάγκες, καταβάλλουν στους απασχοληθέντες αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης με βάση το ωρομίσθιο που προκύπτει σύμφο)να με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για την αμοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ι.δ.ο.χ.

Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου οργάνου για τον αριθμό των ωρών απασχόλησης.

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του ν.4354/2015 για την αμοιβή του απασχολούμενου στον δημόσιο τομέα προσοοπικού με σύμβασης ι.δ.ο.χ.

Οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 7 π.δ. 164/2004 και 21 παρ.5 ν.2190/1994) πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση μέχρι ενός έτους) δεν εφαρμόζονται για τα αρμόδια όργανα και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών τ(ον προαναφερόμενων φορέων ως προς την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στη ρύθμιση.
Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μετά την 30-6-2017 για την απασχόληση του εν λόγω προσοοπικού (καθαριότητας και φύλαξης) δεν αναζητούνται και συμψηφίζονται με τις αποζημκόσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις