Αρχική Οικονομία Τι θα πληρώσουν όσοι δηλώσουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα

Τι θα πληρώσουν όσοι δηλώσουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με πρόσθετους φόρους που θα υπολογιστούν με ποσοστά κυμαινόμενα από 8% έως και 38% επί των ποσών των κύριων πληρωτέων φόρων θα επιβαρυνθούν όσοι φορολογούμενοι υπαχθούν στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.
Ειδικά για όσους αποδεχθούν να αποκαλύψουν αποκρυβέντα εισοδήματα παρελθόντων ετών το ύψος στο οποίο θα ανέλθουν οι συνολικές επιβαρύνσεις τους, δηλαδή το άθροισμα κύριων και πρόσθετων φόρων, μπορεί να φθάσει έως και στο 62,1% των ποσών που θα δηλώσουν.
Επιπλέον, με τη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, δίδεται η δυνατότητα σε όσους παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα για τα έτη 2000-2015 ή υπέβαλαν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα με λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις αυτής της κατηγορίας για να καλύψουν τις παραλείψεις τους ή να διορθώσουν τα λάθη τους χωρίς να επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο.
Τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά για τα έτη 2000-2015 χωρίς πρόστιμα είναι, για παράδειγμα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής δραστηριοτήτων, τα έντυπα Ε9 από τα οποία δεν προκύπτει κάποιος φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λπ.
Τα παραπάνω αποκαλύπτονται από την αναλυτική εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης των άρθρων 57-61 του ν. 4446-2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, την οποία εξέδωσε και απέστειλε σε όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής.