Αρχική Συμβασιούχοι Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του δικτύου και της εφαρμογής Argus (πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για ενέργειες κατάρτισης), στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 2: «Ενέργειες υποστήριξης και συντονισμού της Πράξης» και του Πακέτου Εργασίας 3: «Ενέργειες δημοσιότητας της Πράξης» της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

Απαραίτητα προσόντα:
– Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη δικτύων, υποδομών και εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης σε κοινωνικούς φορείς.
– Εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών στην τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για ενέργειες κατάρτισης (Argus ERP) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
– Εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στην τεχνική υποστήριξη σε εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες (E-class και Moodle).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Καλλέργη Ελένη: τηλ. 210-3327714.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.inegsee.gr