Αρχική Συμβασιούχοι Στρατός Ξηράς: 209 θέσεις οπλιτών και εφέδρων για 2 χρόνια

Στρατός Ξηράς: 209 θέσεις οπλιτών και εφέδρων για 2 χρόνια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη προκήρυξη 209 θέσεων οπλιτών και εφέδρων για δύο χρόνια προχωράει ο Στρατός Ξηράς. Ειδικότερα, προκηρύσσονται ,με δύο διαφορετικές αποφάσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 209 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο ετών, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους , οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών ∆υνάµεων, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες Ειδικών ∆υνάµεων που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά έως 31 ∆εκ 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Δειτε ΕΔΩ την πρώτη απόφαση

 

Δειτε ΕΔΩ την δεύτερη απόφαση