Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! Αιτήσεις για 193 θέσεις στο ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”

Σπεύσατε! Αιτήσεις για 193 θέσεις στο ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”

926
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 193 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων θα προχωρήσει το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα. Ειδικότερα, θα προσληφθούν:

  • 31 ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης
  • 105 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
  • 57 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ. 11527- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ν. Ερημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2032168).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.