Αρχική Εποχικοί Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 15 άμεσες προσλήψεις σε 3 ειδικότητες

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 15 άμεσες προσλήψεις σε 3 ειδικότητες

281
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας.

 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Διαμορφωτή Γαιών)
 • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή φορτωτή –Εκσκαφέα –JCB) 
 • 2 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών ( Γ΄κατηγορίας) 
 • 10 ΥΕ Εργατών 

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικάδικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

 1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
 1. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.
 6. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)