Αρχική Μόνιμοι Γραπτός διαγωνισμός για Πλοηγούς στο υπουργείο Ναυτιλίας

Γραπτός διαγωνισμός για Πλοηγούς στο υπουργείο Ναυτιλίας

289
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με γραπτό διαγωνισμό θα πληρωθούν 4 κενές οργανικές θέσεις πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησηςή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

3) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.

4) Ευκρινές φωτοαντίγραφο απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β της παρούσης.

5) Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

6) Φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες με στοιχεία ναυτικού). Επιπλέον απαιτούνται οι σελίδες του Ναυτικού Φυλλαδίου που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

7) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 08/6/2017 μέχρι και 22/6/2017 ,είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) στο γραφείο 102, 1ος όροφος στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στηνταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Με την ένδειξη επί του φακέλου: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ.