Αρχική Παιδεία Έρχονται ηλεκτρονικές εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας – Τι προβλέπει το...

Έρχονται ηλεκτρονικές εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε  στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού  Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα του επείγοντος και περιλαμβάνει μια σειρά καυτών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του υπουργού Παιδείας. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το υπουργείο μέσω του σχεδίου νόμου προχωρά σε αλλαγές στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. 

Η διαδικασία των εξετάσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η προτεινόμενη διαδικασία εξετάσεων έχει ως εξής. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρεις υποψηφίους. Η  βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 γίνεται από έναν τουλάχιστον βαθμολογητή, ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 από δύο βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει .

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών  προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες».

Έρχεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξετάσεων

 Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου δημιουργείτε και σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων. Η ηλεκτρονική διαδι­κασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των εν­διαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το  διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και για την παρακολούθηση  της λειτουργικότητας του συστήματος είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξέ­νων Γλωσ­σών και Φιλο­λογιών, και β) το Ιν­στι­τούτο Τεχνολογίας Υπο­λο­γιστών και Εκδό­σεων «Διό­φαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Οι φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και  αναπτύσσοντας  πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και τα απαραίτητα υποσυστήματα.