Αρχική Υπουργεία Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Τι διευκρινίζει για το Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Τι διευκρινίζει για το Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων,  με τις  γονεϊκές άδειες, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων Δήμων, θέματα σχετικά μετάταξη/ απόσ̟παση  υ̟παλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας, μέσα ατοµικής Προστασίας και µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α., θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών – άρση δυσµενών συνεπειών από τη διαθεσιµότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα, πρόσληψης υδρονοµέων στις ∆.Ε.Υ.Α. και αναπλήρωσης µοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, παύση πειθαρχικών διώξεων δηµοτικών υπαλλήλων και αρµοδίων προς διορισµό οργάνων των Ο.Τ.Α. για µη χορήγηση στοιχείων εργαζοµένων, ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θ