Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

280
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Χαράτσι» για όλα τα εισοδήματα πλήν αυτών που προέρχονται από μισθωτή εργασία προβλέπει η νέα εγκύκλιος που δημοσίευσε χθες ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η διευκρινιστική εγκύκλιος, η οποία ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών όσων εργάζονται παράλληλα, αποτελεί και τη ταφόπλακα για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα κληθούν από 1/01/2017 να καταβάλλουν για εισφορές έως και το 26,95% του εισοδήματος τους.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο από τις αρχές του έτους όλα τα πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική τους δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού τους λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης, ή το εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80  και ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €586,08. Το κατώτατο όριο ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση,[παλαιοί ή νέοι ] που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες, καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.:

α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών ,δηλαδή 20% [6,67% οι εργαζόμενοι,13,33% οι εργοδότες]

β) ασφαλιστική εισφορά, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σε περίπτωση μισθωτής  απασχόλησης ή απασχόλησης στο δημόσιο  και άσκησης αγροτικής  δραστηριότητας  για την οποία  προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ως βάση υπολογισμού των εισφορών υπολογίζεται το  αθροισμα των εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι εισφορές και για το αγροτικό εισόδημα που θα δηλώσουν το 2017 θα κληθούν να καταβάλουν χιλιάδες  μισθωτοί πλην του ΟΓΑ.

Για τους μισθωτούς ή μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα που σχετίζεται με επιστημονική εργασία και έχουν έως πέντε έτη ασφάλιση  η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Πιο αναλυτικά:

1.Σε μισθωτό άνω των 25 που είναι παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος  αντιστοιχεί  εισφορά 20% για τη μισθωτή εργασία  και 20% για το ελεύθερο επαγγελμα εάν το ασκεί πάνω από πέντε χρόνια και 14% ή 17% εάν το ασκεί λιγότερο από πέντε χρόνια.

2.Εάν κάποιος είναι μισθωτός και ασκεί αγροτική δραστηριότητα, του αντιστοιχεί  εισφορά 20% για τη μισθωτή εργασία και 410 ευρώ για το 2017 –μεταβατικό ανά έτος για άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

3.Εάν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενος,πάνω από πέντε χρόνια θα καταβάλλει εισφορά 20% για κάθε δραστηριότητα. Εάν ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες κάτω από πέντε χρόνια η εισφορά διαμορφώνεται στο 14% έως 17% για κάθε εισόδημα.