Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 9.661 αιτήσεις για 42 μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή Προσφυγών

ΑΣΕΠ: 9.661 αιτήσεις για 42 μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή Προσφυγών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), υποβλήθηκαν συνολικά 9.661 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

3.151 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
893 αιτήσεις για την κάλυψη 12 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
4.741 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
876 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.875 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3.149

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 714

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 94

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 301

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4.741

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 876