Αρχική Συμβασιούχοι 9 Στελέχη Πληροφορικής με σύμβαση στην ΗΔΙΚΑ

9 Στελέχη Πληροφορικής με σύμβαση στην ΗΔΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 9 Στελέχη Πληροφορικής, στο πλαίσιο της πράξης: «Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, συγκεκριμένα: Application Web Programming σε περιβάλλον .NET MVC και βάσης δεδομένων Oracle, με άριστη γνώση Oracle PL/SQL.

Για μία από τις θέσεις, τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:
– Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Oracle εκδόσεων 11g και άνω.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παπαναγιώτου, (e-mail: papanagiotou@idika.gr (link sends e-mail), τηλ. 213 2168118).