Αρχική Εποχικοί Υπουργείο Υγείας: Αιτήσεις για 20 θέσεις φυλάκων ασφαλείας

Υπουργείο Υγείας: Αιτήσεις για 20 θέσεις φυλάκων ασφαλείας

566
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων: Αριστοτέλους 17-19, Μακεδονίας 6-8, Αβέρωφ 12Α , Ιερά Οδός 84, Λ. Ειρήνης 2 –Ταύρος, Λ. Κηφισίας 37-39, Πειραιώς 205 που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει επί της Αριστοτέλους 17–Αθήνα Τ.Κ. 10433.

Όλες οι θέσεις θα καλυφθούν από ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (20 ΘΕΣΕΙΣ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, T.K. 10187- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, υπόψιν κου Ζαχόπουλου Χριστόφορου (τηλ. επικοινωνίας : 213-2161015). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.