Αρχική Μόνιμοι 60 μόνιμοι στην Τράπεζα της Ελλάδος

60 μόνιμοι στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Eπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 60 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γραπτό διαγωνισμό, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι στην ειδικότητα ΔΕ Λογιστικού, με πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β ́ κύκλου, ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Απαιτείται επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και χειρισμού Η/Υ.