Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Από Δευτέρα, 27/3, οι αιτήσεις για την απασχόληση 10.000 ανέργων

ΟΑΕΔ: Από Δευτέρα, 27/3, οι αιτήσεις για την απασχόληση 10.000 ανέργων

490
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Μαρτίου, και ώρα 10:00 π.μ., η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με το οποίο επιδοτούνται επιχειρήσεις και εργοδότες για την απασχόληση -σε θέσεις πλήρους απασχόλησης- και την κατάρτιση 10.000 δικαιούχων της “Επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι απασχολούν έως δέκα άτομα με πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της “επιταγής επανένταξης”. Θα έχει δε διάρκεια δώδεκα μηνών.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διαδικασία ένταξης για τους εργοδότες περιλαμβάνει την υποβολή ηλεκτρονικά, στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.oaed.gr), αίτησης υπαγωγής-υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εμπεριέχονται η εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις). Προϋπόθεση για τις επιχιερήσεις, είναι να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (e-services).

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι, για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον δύο μήνες επιδότησης.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας”. Ουσιαστικά, πρόκειται για την “ανταλλαγή” του επιδόματος ανεργίας τους με πρόσληψη σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση για το υπόλοιπο μισό του χρονικού διαστήματος επιχορήγησής τους από τον ΟΑΕΔ.
Αναφορικά με το ύψος της επιταγής επανένταξης ξεκινά από το ποσό των 200 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, και θα φτάνει στο ποσό των 360 ευρώ, δηλαδή του τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Στάδια προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα εξής δύο στάδια:

  • Πρώτο στάδιο: Διαρκεί όσο και το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”. Σε αυτό το στάδιο, ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας” του δικαιούχου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους οκτώ ευρώ.
  • Δεύτερο στάδιο: Ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και διαρκεί 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται, για τους επιχορηγούμενους, το ποσό των 360 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα.

Η επιλογή των ανέργων βασίζεται στην υπόδειξη -μέσω συστατικού σημειώματος- από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.

Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Οι άνεργοι που υποδεικνύονται από το ΚΠΑ2 καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετατρέποντας το επίδομα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης.

Αναλυτικά, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στην Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού, εδώ.