Αρχική Δήμοι Έρχονται 435 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

Έρχονται 435 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη προσωπικού 435 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Δ/νσης Μηχανολογικού (Δ/νσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα).

Οι τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) θέσεις που αναλύονται ανά Διεύθυνση είναι όμοιες με αυτές που ο Δήμος έχει αιτηθεί για πρόσληψη μονίμου προσωπικού και συγκεκριμένα είναι οι εξής ειδικότητες :

Α. Για την Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
1. Τριάντα (30) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια ταχογράφου
2. Διακόσιοι είκοσι (220) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
3. Εκατόν πενήντα (150) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Β. Για την Δ/νση Μηχανολογικού
1. Δέκα πέντε (15) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων

2. Δέκα (10) ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
3. Τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Γενικά (για επισκευή & συντήρηση αυτοκινήτων-οχημάτων, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και αντικατάσταση ελαστικών)

4. Έναν (1) ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου
5. Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
6. Έναν (1) ΔΕ Ταπετσιέρηδες Οχημάτων

7. Τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Φανοποιοί

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι μέσω ΑΣΕΠ.
Το κόστος για τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 4.559.494,00 ευρώ και θα βαρύνει το φορέα 20 στους κωδικούς:

ΚΑ 6041.001 ποσό 2.754.960,00€ ΚΑ 6041.003 ποσό 243.600,00€
ΚΑ 6041.005 ποσό 522.000,00€ ΚΑ 6054.001 ποσό 1.038.934,00€