Αρχική Εποχικοί 40 εποχικοί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων

40 εποχικοί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σαράντα συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα συνάψουν 4 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Το προσωπικό θα προσληφθεί στις ΔΕΥΑ Φαιστού (19 άτομα), Ορεστιάδας (6 άτομα), Νέστου (4 άτομα) και Κατερίνης (11 άτομα).

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.