Αρχική Επιχειρήσεις 4 θέσεις στους Γιατρούς του Κόσμου (Αθήνα)

4 θέσεις στους Γιατρούς του Κόσμου (Αθήνα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
105940489

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Bridges to context-related health & mental health services for refugees and migrants stranded in Greece» με κωδικό ECHO/-EU/BUD/2018/01002, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ECHO (The European Commission’s Protection and Humanitarian Aid Department), το οποίο υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Βελγίου και τους Γιατρούς το Κόσμου Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη με Α.Π. 126/15.03.2018 Απόφαση του Δ.Σ., προβαίνει στην επιλογή, με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η δομή του Πολυιατρείου που λειτουργεί στην έδρα του Σωματείου. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται είτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως είτε να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου την Αίτηση Συμμετοχής και τα δικαιολογητικά αυτής, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με αναφορά στον Κωδικό Θέσης, στη Γραμματεία των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, έως την 4η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ., στη διεύθυνση:

ΓΙΑΤΡΟΙ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος (Πρωτόκολλο)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. με την κα. Αλεξία Σακελλαράκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexia.sakellaraki@mdmgreece.gr.